AM POR a publicat a doua varianta de lucru pentru Ghidul Solicitantului pentru prioritatea 2.1 – microintreprinderi

Care este valoarea eligibilă minimă și maximă a unui proiect?

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro. 

Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.

Tipuri de investiții eligibile

Programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

Investiții în active corporale

lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.

achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

 

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor

Domeniul de activitate în care se realizează investiţia- Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Sau

b) Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

 

SURSA : http://www.finantare.ro/am-por-a-publicat-a-doua-varianta-de-lucru-pentru-ghidul-solicitantului-pentru-prioritatea-2-1-microintreprinderi.html