Dezvoltarea durabila a turismului

POR 2014-2020

Axa prioritară 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritate de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)

 

Beneficiari eligibili

 • unităţi administrativ-teritoriale
 • parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus

Alocare apel

97,35 milioane euro

Detalii apel

Deschidere apel de proiecte:  01.04.2016, ora 16.00

Depunere de proiecte: 01.06.2016 ora 12.00 - 02.12.2016 ora 12.00

Procent maxim de finanţare

98% din valoarea cheltuielilor eligibile

Ajutor financiar nerambursabil

minim: 100.000 euro

maxim: 5.000.000 euro

Perioada de implementare

Activitățile proiectului nu vor depăși 31 decembrie 2023

Tipuri de proiecte finanţate

Principalele acțiuni care vor fi finanțate vizează activități care vor fi localizate în stațiuni turistice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectele elaborate vizează următoarele acţiuni:

• dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport) în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare

• crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente

• amenajarea obiectivelor turistice naturale  de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică

• dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice

• activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat

Prag calitate

          Cererile de finanțare depuse în primele trei luni a apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte  și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

          Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 69 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

          Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse şi nu mai pot fi redepuse în cadrul aceluiaşi apel de proiecte.

Eligibilitate

 • Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii

Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze:

a) dreptul de proprietate publică/privată

b) dreptul de administrare, dupa caz, conform legislaţiei în vigoare

 • Imobilul ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii

b) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti.

c) nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

Activități specifice

Activităţile orientative în cadrul proiectului implementat in staţiuni turistice definite conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau in staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi:

 • crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, trotuarelor
 • crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi
 • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică
 • construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară
 • construirea/modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de observare/filmare/fotografiere, posturilor salvamont/salvamar
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc)
 • marcajul traseelor turistice, trasee tematice
 • crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.)
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice
 • Construirea de piste pentru cicloturism

Activităţile orientative în cadrul proiectului implementat in staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, definite conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi prevederile ulterioare, pot fi:

 • reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului
 • dezvoltarea reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor)
 • crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale
 • dezvoltarea iluminatului public

Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului (obţinerea terenului, amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială)
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, proiectare şi inginerie, consultanţă, asistenţă tehnică)
 • cheltuieli pentru investiţia de bază (construcţii şi instalaţii, dotări, cheltuieli conexe investiţiei de bază)
 • alte cheltuieli (organizare de şantier, comisioane, cote si taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute)
 • cheltuieli de informare și publicitate (cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie)
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Documente necesare la depunerea proiectului

 1. Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor
 2. Documente privind identificarea reprezentantului legal  al solicitantului și partenerilor
 3. Documente privind datele financiare ale solicitantului și ale partenerilor
 4. Declarații pe proprie răspundere a reprezentantului legal cu privire la eligibilitate
 5. Declarație privind nedeductibilitatea TVA
 6. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a partenerilor în proiect
 7. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii
 8. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul
 9. Documente privind proprietatea/administrarea
 10. Documentația tehnico – economică, documentaţia de achiziţie, inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acestea, dacă este cazul și Planul de marketing
 11. Certificatul de urbanism şi/sau autorizaţia de construire, după caz
 12. a. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare
 1. b. Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului
 2. Hotărârea/hotărârile partenerilor de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
 3. (dacă e cazul) Hotărârea de aprobare a proiectului - se depune la momentul depunerii cererii de finanțare doar în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată,  însă  investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii  cererii de finanțare.
 4. Devizul general pentru proiecte de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
 5. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)
 6. Strategia de dezvoltare locală
 7. Documente privind susţinerea investiţiei din partea entităţilor locale
 8. Documente ale planului urbanistic general şi/sau planului urbanistic zonal
 9. Fundamentarea rezonabilității costurilor
 10. Alte documente solicitate

- pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate a proiectului se poate anexa procesul verbal de recepție al proiectului tehnic, autorizaţia de construire, dovada lansării în SEAP a anunțului de atribuire, contractul de lucrări atribuit dupa 01.01.2014

- avizul administratorului/custodelui pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

- ultimele date statistice emise de INS, din care să rezulte numărul mediu de salariați și de vizitatori din stațiunea turistică/staţiunea turistică balneară, climatică sau balneoclimatică.

- macheta privind analiza şi previziunea financiară completată cu informaţiile relevante aferente respectivului apel de proiecte va fi completată de către fiecare solicitant şi anexată la cererea de finanţare

- orice alte documente se consideră a fi necesare pentru demonstrarea eligibilității activităților și proiectului.