Imbunatatirea mediului urban

POR 2014-2020

Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritate de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 

Beneficiari eligibili

 • unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane
 • parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban

Alocare apel

103,85 milioane euro

Detalii apel

Deschidere apel de proiecte:  25.03.2016 ora 16:00

Depunere de proiecte: 25.05.2016 ora 12:00 - 25.11.2016 ora 12:00

Procent maxim de finanţare

98% din valoarea cheltuielilor eligibile

Ajutor financiar nerambursabil

minim: 100.000 euro

maxim: 5.000.000 euro

Perioada de implementare

Activitățile proiectului nu vor depăși 31 decembrie 2023

Tipuri de proiecte finanţate

          În cadrul acestei priorități de investiție, sunt vizate proiecte de reconversie funcțională și/sau reutilizare a unor terenuri și suprafețe degradate, vacante sau neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

          Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor neutilizate și  abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, grădini publice, scuaruri), are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește suprafețele verzi, satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populaţiei urbane și reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București cu excepția municipiilor reședință de județ ce se finanțează în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.

          Se va acorda prioritate la finanțare proiectelor acelor orașe care înregistrează valori reduse în ceea ce privește suprafața spațiilor verzi (sub 10 mp/locuitor).

Prag calitate

          Cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

          Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 69 de puncte, vor fi menținute în competiție cu proiectele din lunile următoare.

          Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse și nu mai pot fi redepuse în cadrul aceluiași apel de proiecte.

Eligibilitate

 • dreptul ce poate constitui premisa obținerii finanțării în cadrul acestui apel de proiecte și pe care solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze este dreptul de proprietate publică/privată
 • infrastructura şi/sau terenul care fac obiectul proiectului este cuprinsă în intravilanul unităților administrativ-teritoriale eligibile
 • terenul și suprafețele obiect al investiției trebuie să fie abandonate și/sau  degradate

Activități specifice

 •  demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului;
 • acțiuni de modelare a terenului;
 • amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje etc.;
 • realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • dotare cu  mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc);
 • realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații pe terenul supus intervenției,
 • realizare sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice;
 • înlocuire și/sau racordare la utilități publice a terenului obiect al investiției.
 • modernizarea străzilor urbane ce asigură acesul direct către terenurile supuse intervenției în limita a maxim 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1 ;
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.).

În cadrul proiectului trebuie să fie cuprinse obligatoriu acțiuni de amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori și arbuști). 

Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului (obţinerea terenului, amenajarea terenului)
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, obţinere avize, acorduri, autorizaţii, proiectare şi inginerie, consultanţă, asistenţă tehnică)
 • cheltuieli pentru investiţia de bază (construcţii şi instalaţii, dotări, cheltuieli conexe investiției de bază)
 • alte cheltuieli (organizare de şantier, comisioane, cote si taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute)
 • cheltuieli de informare și publicitate
 • cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Documente necesare la depunerea proiectului

 1. Documente statutare/de infiintare ale solicitantului și de  identificare a reprezentantului legal al solicitantului
 2. Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat
 3. Documente privind datele financiare ale solicitantului
 4. Declarații de eligibilitate 
 5. Declarația privind nedectudibilitatea TVA
 6. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului
 7. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului și viza proiectantului privind conformitatea planșelor depuse în format electronic, scanat, tip pdf, cu formatul original
 8. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii
 9. Documente privind proprietatea
 10. Documentația tehnico - economică 
 11. Certificatul de urbanism
 12. Alte avize/autorizația de construire (dacă este cazul) în copie conformă cu originalul
 13. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de la autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 14. Hotărârea /hotătârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
 15. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare  – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
 16. Lista de echipamente și/sau dotări și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile
 17. Fundamentarea rezonabilității costurilor
 18. Alte documente solicitate:

- registrul local al spațiilor verzi

- cele mai recente date statistice disponibile referitoare la spațiul verde (mp)/locuitor, preluate de la Institutul Național de Statistică

- planul de reutilizare

- strategia de dezvoltare locală  din care face parte proiectul (dacă este cazul)

- evaluare expert ANEVAR (dacă este cazul)

- macheta de analiză și previziune financiară 

- orice alte documente se consideră a fi necesare pentru demonstrarea eligibilității activităților și proiectului