Patrimoniu natural si cultural

POR 2014-2020

Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritate de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 

Beneficiari eligibili

 • unităţi administrativ-teritoriale
 • autorităţi ale administraţiei publice centrale
 • unitățile de cult
 • ONG-uri 
 • parteneriate între aceste entități, respectiv:

- unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG

- autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG

Alocare apel

270,83 milioane euro

Detalii apel

Deschidere apel de proiecte:  25.03.2016 ora 16:00

Depunere de proiecte: 25.05.2016 ora 12:00 - 25.11.2016 ora 12:00

Procent maxim de finanţare

98% din valoarea cheltuielilor eligibile

(în cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate)

Ajutor financiar nerambursabil

minim: 100.000 euro

maxim: 5 milioane euro sau 10 milioane euro în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO

Perioada de implementare

Activitățile proiectului nu vor depăși 31 decembrie 2023

Tipuri de proiecte finanţate

 • patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural
 • patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural
 • patrimoniul cultural local din mediul urban

Prag calitate

        Cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

        Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 51 și 69 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

        Proiectele care obțin 50 de puncte sau mai puţin sunt respinse.

Eligibilitate

 • drepturi asupra obiectivului de patrimoniu şi/sau teren la data depunerii cererii de finanţare şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale, pentru care poate fi acordat dreptul de investiţie

Solicitantul de finanțare/partenerii trebuie să demonstreze, după caz:

a) dreptul de proprietate publică/privată

b) dreptul de administrare

c) dreptul de concesiune 

 • solicitantul/solicitantul împreună cu partenerul, dacă este cazul, face/fac dovada capacităţii de finanţare
 • solicitantul cu statut de ONG (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului şi să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de finanţare

Activități specifice

 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
 • restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren; obţinere avize, acorduri, autorizaţii; proiectare şi inginerie; consultanţă; asistenţă tehnică)
 • cheltuieli pentru investiţia de bază (cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie aferent obiectivului de patrimoniu, dotări, construcţii, instalaţii şi dotări aferente investiţieii conexe investiţiei de bază)
 • alte cheltuieli (organizare de şantier, comisioane, cote si taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute)
 • cheltuieli de informare și publicitate (cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, cheltuieli de promovare a obiectivului de patrimoniu, cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu)
 • cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Documente necesare la depunerea proiectului

 1. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii, în original
 2. Documentele statutare, în copie, ale solicitantului şi ale fiecărui partener, unde este cazul 
 3. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului , în copie conform cu originalul
 4. Documente privind identificarea reprezentantului legal  al solicitantului și partenerilor (dacă este cazul), în copie, conform cu originalul
 5. Declaraţia de eligibilitate, în original
 6. Declarație privind neductibilitatea TVA, în original
 7. Copie după documentele care atestă faptul că obiectivul de patrimoniu asupra căruia se realizează investiţia este în proprietatea/ administrarea/concesiunea solicitantului şi/sau a partenerului, unde este cazul. In situaţia în care investiţia se realizează şi asupra terenului - copie după documentele care atestă că solicitantul şi/sau partenerul au în proprietate/concesiune terenul
 8. Documentaţia tehnico-economică, respectiv DALI şi PT, dacă este cazul
 9. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
 10. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare
 11. Avizul Ministerului Culturii pentru documentaţia tehnico-economică depusă, în copie
 12. Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, în copie
 13. Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii cu  identificarea/ marcarea nr. crt/ codului LMI/ denumirea/   localitatea/ adresa/ datarea, în copie
 14. Certificatul de urbanism, în copie
 15. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului
 16. Declaraţie de angajament, în original
 17. Planul de marketing
 18. Anexa analiza şi previziunea financiară